Общи условия за ползване

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: 

„Онлайн магазин” е www.dodora.bg, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 

„Доставчик” е търговското дружество „Таушанови” ЕООД, собственик на уеб сайт: https://www.dodora.bg

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА

„Профил” е обособена част от www.dodora.bg, съдържащa информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от dodora.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.dodora.bg, да променя паролата си за достъп. 

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. 

„Стока” е всеки артикул и/или услуга, които се предлагат от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на КЛИЕНТА. 

„Линк” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. 

 

При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да публикува новите Общи условия в www.dodora.bg и да напише датата, на която са актуализирани. 

ДОСТАВЧИКЪТ съветва своите КЛИЕНТИ периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

 I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на  „ДОСТАВЧИКА”, собственик на уеб сайт: https://www.dodora.bg, извършващ дейност като електронен магазин/платформа за онлайн търговия с детски стоки - дрехи, играчки и аксесоари наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга КЛИЕНТИТЕ на онлайн магазин www.dodora.bg. Тези условия обвързват всички КЛИЕНТИ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани или пазаруват като гости, по телефон или чрез изпратен имейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на www.dodora.bg и/или линка към настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Таушанови” ЕООД
2. Седалище: България, обл.Пловдив, общ.Родопи, 4110 с.Първенец, ул.Пролет 16
3. Адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби от КЛИЕНТИТЕ и рекламации: България, гр. София, ж.к. Разсадник-Коньовица, бл.106, ет.6, ап.29, Георги Таушанов - Управител.
4. Данни за контакт:
България, обл.Пловдив, общ.Родопи, 4110 с.Първенец, ул.Пролет 16
мобилен телефон: +359 886 030 780
и-мейл: contact@dodora.bg 
уеб сайт: www.dodora.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203741266
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203741266
7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)
При спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:http://ec.europa.eu/odr

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 3. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за КЛИЕНТИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
Чл. 4. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените на сървъра на сайта www.dodora.bg, съхранение на имейл съобщенията, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на клиентите. 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ “Таушанови“ ЕООД и КЛИЕНТА
Чл. 5. Стоките, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта за КЛИЕНТИТЕ, а следва да се считат като онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА. Сайтът dodora.bg предлага стоки, предоставяни и/или произведени от трети лица - доставчици (български и чуждестранни).
Чл. 6. За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва:
6.1 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или направили поръчка като гост без да се регистрирате в системата на сайта - онлайн, по телефон или чрез имейл.
6.2 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.
6.3 Да посочите точен и валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, вярно и коректно попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост), вярно и коректно попълнени име/фамилия и данни за контакт.
6.4 Да потвърдите поръчката.
6.5 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока на куриерската фирма.
6.6 Да заплатите стойността на направената поръчка.
6.7 След натискане на бутона "Поръчай", КЛИЕНТЪТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Модул „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
6.8 ДОСТАВЧИКЪТ “Таушанови“ ЕООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.
6.9 КЛИЕНТИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:
- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на “Таушанови“ ЕООД;
- Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.
Чл.7. След завършване на поръчката КЛИЕНТЪТ ще получи автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, КЛИЕНТЪТ ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от него телефон.
Чл. 8. При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, ДОСТАВЧИКА уведомява с телефонно обаждане КЛИЕНТА, като той има право да откаже направената поръчка.
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от КЛИЕНТА имейл адрес или обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТА ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че КЛИЕНТА поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА платената сума в срок до 14 работни дни.
Чл. 9. Условията, описани на фактурата и/или складовата разписка, предоставена на КЛИЕНТА при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни.
Чл. 10. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от КЛИЕНТА да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора съгласно изискванията на българското законодателство.


III. ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

1. Доставка

Чл. 11. ОНЛАЙН МАГАЗИН dodora.bg работи с куриерска фирма "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД и "СПИДИ" АД. Ако КЛИЕНТЪТ желае доставка с друга куриерска фирма, той трябва да ни информира писмено в поръчката. 

Чл. 12. При направена поръчка от КЛИЕНТА в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка. 

Чл. 13. След обработване и потвърждаване на поръчката на и-мейл, стоката се предава на ЕКОНТ или СПИДИ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерa. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката от страна на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл. 14. ОНЛАЙН МАГАЗИН dodora.bg изпраща поръчките в рамките до 2 работни дни в реда, по който са били направени. 

Чл. 15. Доставка до адрес на КЛИЕНТА: Срокът за изпълнение на поръчките е от 2 до 5 работни дни.  Цената на доставката се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Доставката е за сметка на КЛИЕНТА и не е калкулирана в стойността на поръчката.
Чл. 16. Доставка до офис на ЕКОНТ или СПИДИ: Срокът за изпълнение на поръчките е от 2 до 5 работни дни.  Цената на доставката се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Доставката е за сметка на КЛИЕНТА и не е калкулирана в стойността на поръчката.

Чл. 17. Безплатна доставка: безплатна доставка до офисите на Спиди за цялата страна при поръчки над 100 лв

2. Плащане

Чл. 18. Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:
- Наложен платеж с пощенски паричен превод: Плащането се извършва на място, с наложен платеж с пощенски паричен превод. КЛИЕНТЪТ заплаща сумата на направената от него поръчка без допълнително оскъпяване. Доставката е за сметка на КЛИЕНТА и не е калкулирана в стойността на поръчката. КЛИЕНТЪТ трябва да запази бележката за пощенския паричен превод за евентуална замяна
;
- Предварително по банков път:

Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG86FINV91501017389674 в BGN
банков код: FINVBGSF
Титуляр: Таушанови ЕООД
Основание: Поръчка №

Срокът на доставка, започва след получаване на парите по сметката. Поръчката ще бъде изпратена от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА след като сумата на поръчката се появи в банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.
- ПРЕДСТОИ: Плащанията с банкови карти VISA/MASTCARD (с CVV2/CVC2 код) през виртуален ПОС
Независимо от валутата, с която КЛИЕНТЪТ разполага в сметката си, транзакциите се извършват в български лева според актуалния обменен курс, определен от банката на КЛИЕНТА.

 IV.  ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 19. При получаване на пратката, при нарушена цялост на опаковката КЛИЕНТЪТ трябва да сигнализира ДОСТАВЧИКА преди да подпише документа от куриерската фирма. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата и изготвяне на протокол, който удостоверява констатираното нарушение. Ако КЛИЕНТЪТ приеме пратка без да предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна. При възникнали спорове в момента на получаване на пратката, КЛИЕНТЪТ може да потърси съдействие на тел: +359 886 030 780. 

Чл. 20. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от КЛИЕНТА адрес.
Чл. 21. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако КЛИЕНТЪТ е направил превод по сметката на „Таушанови“ ЕООД, в случаите посочени в настоящата разпоредба, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА платената сума в срок до 14 работни дни.
Чл. 22. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо КЛИЕНТЪТ да попълни формата за рекламация и да изчака служител на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него. При необходимост КЛИЕНТЪТ може да позвъни на тел. 0886 030 780 - всеки делничен ден от 9.00ч. до 18.00ч. и/или да изпрати e-mail: contact@dodora.bg - по всяко време, за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно ДОСТАВЧИКЪТ да предприме мерки за решаването му. При установен фабричен дефект, КЛИЕНТЪТ връща артикула за сметка на ДОСТАВЧИКА, като в замяна му се изпраща друг от същия вид, а при липса на такъв се прави замяна, съгласувана с КЛИЕНТА. Ако не се стигне до съгласие за замяна, се възстановява заплатената сума не по късно от 14 дни. Връщането на пари става на посочена от КЛИЕНТА сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на КЛИЕНТА.
Чл. 23. КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайн регистрация, като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от КЛИЕНТА, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). ДОСТАВЧИКЪТ, следва законоустановените стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Комисията за защита на потребителите в България.
Отказът на КЛИЕНТА следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:
23.1 КЛИЕНТЪТ следва предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: contact@dodora.bg
23.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от КЛИЕНТА и чрез попълване, подписване и изпращане на образец на формуляр съгласно ЗЗП на адрес: България, гр. София, офис Спиди жк Сердика. Този формуляр ще бъде предоставен на КЛИЕНТА от ДОСТАВЧИКА по и-мейл и при необходимост.
23.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
В същия срок (14 дни) КЛИЕНТЪТ следва да изпрати съответната стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва: България, гр. София, офис Спиди жк Сердика
23.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на КЛИЕНТА. В случай на загубване или погиване на стоката преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в случай на отказ на КЛИЕНТА от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която КЛИЕНТА е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП).
23.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.
23.7 В случаите, когато КЛИЕНТЪТ не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на КЛИЕНТА.
23.8 КЛИЕНТЪТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.

V. ЦЕНИ НА СТОКИ И НА ДОСТАВКИ
Чл. 24. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват цената на транспорт до адреса, посочен от КЛИЕНТА. Разходите по наложения платеж на стоката са за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случаите на изрично желание от страна на КЛИЕНТА за доставка от избран от него куриер. В тези случаи разходите се калкулират според тарифата на съотвения куриер и са за сметка на КЛИЕНТА.
Чл. 25. Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА https://www.dodora.bg са в български лева и са с начислен ДДС.
25.1 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от КЛИЕНТА.
25.2 Цената на доставка се калкулира автоматично след избор за доставка от страна на КЛИЕНТА и е видима за него преди финализиране на поръчката му.
25.3 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща със куриер "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД или "СПИДИ" АД, като цената за доставка е за сметка на КЛИЕНТА и е указана в края на процеса на поръчка.
25.4 ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
Чл. 26. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. КЛИЕНТЪТ може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА като изпълня изискванията на настоящите Общи условия.
Чл. 27. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 28. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето клиентско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на клиентското име и паролата. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото клиентско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 29. КЛИЕНТЪТ е длъжен:
29.1. Да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
29.2. След като бъде уведомен, че рекламацията е удовлетворена, КЛИЕНТЪТ е длъжен да си я вземе в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е бил уведомен или да посочи в указания срок от 14 (четиринадесет) дни адрес за изпращане с куриер за негова сметка.
Чл. 30. Всеки КЛИЕНТ се задължава:
30.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
30.2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.
30.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
30.4. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и И0нтернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
30.5. Да уведомяв незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
30.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
30.7. Да не извършва злоумишлени действия.
30.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
30.9 КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
Чл. 30. ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на КЛИЕНТА да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена!

VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 31. РЕКЛАМАЦИЯ  НА СТОКИ

Закупена стока може да бъде заменена в 14-дневен срок  след получаването й. Артикулите не трябва да са с нарушен търговски вид, т.е дрехите не трябва да са ползвани, изпирани или третирани по какъвто и да било начин. 

Разноските по замяна на дрехите са за сметка на Купувача, освен в случаите, когато има направена грешка от наша страна /сгрешен модел,размер или дефект/.

При замяна на стока по Ваше желание транспортните разходи за връщане и ново изпращане са за Ваша сметка.

Цената за транспортните разходи е спрямо действащата тарифа на куриерската фирма, с която желаете да направите замяната.

В случай на открит дефект или грешно изпратен артикул разходите са за наша сметка. Срокът за замяна е не по-късно от 14 работни дни от датата на получаване, като преди крайния срок  трябва да ни информирате по имейла или по телефона. Артикулите трябва да са във вида, в който сте ги получили. След като ги получим обратно  за замяна ще Ви информираме за наличностите и ще потвъдим замяната. В случай на липса на наличност ще бъдете уведомени. Върната стока  ще бъде прегледана за дефекти, направени от Вас, и при липсата на такива, замяната ще бъда осъществена за Ваша сметка.

В случай на замяна със стока от друг модел, втората не ползва отстъпка от цената,ако предходната е била в период на промоция. Ако замяната е със същия модел артикул, то тя се таксува на цената,която сте заплатили първоначално.

Чл. 32. ПРОЦЕДУРА ПО ВРЪЩАНЕ

1. Моля, да ни информирате за желанието да върнете продукта на телефон 0886 030 780

2. Попълнете бланката за връщане на продукт.

3. Изпратете пратката до Еконт офис София Красна поляна или до Спиди офис София жк Сердика. 

 Пратки изпратени с наложен платеж няма да бъдат приети.

Чл. 33.  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

В случай,че не желаете да замените върнатия артикул с някой друг,а желаете сумата Ви за него да бъде възстановена,то трябва да упоменете банковата Ви сметка в "Бланката за връщане на продукт".

Възстановяването на сума за закупения продукт става след приемане на пратката от наша страна,след като се уверим в нейната цялост!

Възстановяването на сумата става САМО ПО БАНКОВ ПЪТ в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на пратката при нас.

Изпратени пратки с наложен платеж или за сметка на DoDora НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!!!


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 34. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който КЛИЕНТЪТ използва закупените стоки.
Чл. 35. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 36. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл. 37. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо КЛИЕНТИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 38. ДОСТАВЧИКЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки.
Чл. 39. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от КЛИЕНТИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.
Чл. 40. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Общия регламент за защита на личните данни.
Чл. 41. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на КЛИЕНТА, изпратено на следния имейл адрес: contact@dodora.bg. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.
Чл. 42. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.
Чл. 43. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на КЛИЕНТА бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на КЛИЕНТА и позволяват възстановяване на информация за КЛИЕНТА, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на КЛИЕНТА.
Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. Това е стокова разписка с прикачен към нея касов бон, а в случаите, когато КЛИЕНТЪТ е посочил във формуляра за поръчка, че желае да му се издаде фактура, тогава се издава фактура с начислен ДДС.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Чл. 47. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако КЛИЕНТЪТ е дал своето съгласие да получавава бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти и промоции на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на КЛИЕНТА за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, КЛИЕНТЪТ може да се отпише във всеки момент от бюлетина като влезе в своя профил или кликне на съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.
Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която КЛИЕНТЪТ е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за КЛИЕНТА, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки, че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДОСТАВЧИКА, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на КЛИЕНТА на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на КЛИЕНТА е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 50. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването на промени, КЛИЕНТЪТ приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 51. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани в пръчката, КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия и да приеме тези Условия, преди завършването на поръчката.
Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време по собствено усмотрение. 

Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ не събира съзнателно лична информация на деца под 18 години. Ако ДОСТЪВЧИКЪТ разбере, че е събрана лична информация на деца под 18 години, ще предприеме стъпки за изтриване на тази информация възможно най-скоро или да се получи съласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

 

X. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 54. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от www.dodora.bg ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че КЛИЕНТ е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
Чл. 55. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на КЛИЕНТИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
Чл. 57. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.dodora.bg
Чл. 58. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл. 59. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
Чл. 60. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.


XI. ИЗМЕНЕНИЯ на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 61. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на КЛИЕНТА е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако КЛИЕНТЪТ използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на КЛИЕНТА ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. С настоящото КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка, КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общите условия. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай КЛИЕНТЪТ упражнява правото си на отказ, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия. (Забележка: Това право на КЛИЕНТА не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.). В случай, че КЛИЕНТЪТ по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

 

XII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 62. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.

 

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 63. Евентуалната недействителност на някои от разпоредите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 64. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 65. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на ОНЛАЙН МАГАЗИН dodora.bg на 01.12.2019г.

 

 

Приятно пазаруване в ОНЛАЙН МАГАЗИН www.dodora.bg!